พว.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)

การแพทย์แบบจีโนมิกส์

ปี ค.ศ. 1953 วงการวิทยาศาสตร์ด้านชีวเคมีมีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ คือ การค้นพบโครงสร้างหน่วยพันธุกรรมหรือยีน เป็นสายโมเลกุลดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นสารเคมีประเภทเบส 4 ชนิด A, T, C, G เรียงลำดับกันเป็นเกลียวคู่ ต่อมามีการศึกษาค้นพบยีนของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่จุลินทรีย์ขนาดเล็กที่สุด พืช (ข้าว) จนถึงยีนมนุษย์

รักษ์น้ํา RakNam

รักษ์น้ํา เป็นระบบพยากรณ์และจําลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ําเค็ม โดยมุ่งเน้นบริหารจัดการแบบ area-based เป็นหลัก โดยระบบรักษ์น้ํามีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ 1) Monitor 2) Forecast 3) Scenario 4) Optimize ระบบรักษ์น้ําสามารถนําไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการปัญหา การรุกล้ำของน้ําเค็มในพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สอดคล้องกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TanPibut - ทันพิบัติ

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ทา งธรรมชาติแบบเรียลไทม์ อาทิ ปริมาณน้ำฝนสะสม (รายชั่วโมง รายวัน ราย 24 ชั่วโมง และ ราย 72 ชั่วโมง) ภัยหนาว และภัยร้อน เป็นต้น โดยอ้างอิงข้อมูลตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และกรมทรัพยากรน้ำ

Thai School Lunch ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนแบบอัตโนมัติ

สำรับอาหารกลางวันในแต่ละวันของแต่ละโรงเรียน โดยมีปริมาณสารอาหาร คุณภาพสำรับ ปริมาณวัตถุดิบที่ต-องจัดซื้อสำหรับจำนวนเด็ก ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ ราคาเฉลี่ยต่อหัว/ต่อวัน ราคาวัตถุดิบของแต่ละโรงเรียน สูตรอาหารเฉพาะของแต#ละโรงเรียน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

TPMAP คือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดจากระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform) ให้สามารถครอบคลุมปัญหาที่กว้างขึ้น เช่น เด็กแรกเกิด การศึกษา ผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย โดยยังคงความสามารถของระบบเดิมในการชี้เป้าความยากจนไว้ด้วย TPMAP จึงสามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบาย โครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพ

Agri-Map ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

Agri-Map Online เป็นแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหก­รณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเก­ษตรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

ปีงบประมาณ: 

2564

หน่วยงาน: 

  • พว.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

  • มูลค่าเกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

635,500,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2020

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

ปีงบประมาณ: 

2563

หน่วยงาน: 

  • พว.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

  • มากกว่า 5 ล้านบาท (ยกเลิก)

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

600,000,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

จันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2019

หน้า

Subscribe to RSS - พว.