วศ.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ: 

2564

หน่วยงาน: 

  • วศ.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

  • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

1,157,280.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

ศุกร์, 30 เมษายน 2021

โครงการยกระดับห้องสมุดดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 

2563

หน่วยงาน: 

  • วศ.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

  • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

250,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พุธ, 10 มิถุนายน 2020

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ: 

2563

หน่วยงาน: 

  • วศ.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

  • มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

1,098,389.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พุธ, 10 มิถุนายน 2020

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ: 

2562

หน่วยงาน: 

  • วศ.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

  • ไม่เกิน 5 ล้านบาท (ยกเลิก)

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

361,980.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

อังคาร, 2 เมษายน 2019

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปีงบประมาณ: 

2563

หน่วยงาน: 

  • วศ.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

  • มากกว่า 5 ล้านบาท (ยกเลิก)

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

15,424,500.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2019

หน้า

Subscribe to RSS - วศ.