วช.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)

วช. ได้รับมอบหมายตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ในการดูและและพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยจัดทำระบบ National Research and Innovation Information System (NRIIS) ขึ้นเพื่อบริหารภาพรวมของการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัย นักวิจัย แผนงานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานของระบบวิจัย เพื่อเป็นระบบกลางของประเทศ

โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Information System Management)

ปีงบประมาณ: 

2563

หน่วยงาน: 

  • วช.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

  • มากกว่า 5 ล้านบาท (ยกเลิก)

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

55,287,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2019

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับการบริหารจัดการและบริการระบบวิจัยและนวัตกรรม

ปีงบประมาณ: 

2563

หน่วยงาน: 

  • วช.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

  • มากกว่า 5 ล้านบาท (ยกเลิก)

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

9,664,500.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2019

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ภายใต้ชื่อระบบ ThaiIACUC (ต่อเนื่อง)

ปีงบประมาณ: 

2562

หน่วยงาน: 

  • วช.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

  • ไม่เกิน 5 ล้านบาท (ยกเลิก)

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

449,400.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2019

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการและบริการระบบวิจัยและนวัตกรรม

ปีงบประมาณ: 

2562

หน่วยงาน: 

  • วช.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

  • ไม่เกิน 5 ล้านบาท (ยกเลิก)

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

429,600.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2019

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

ปีงบประมาณ: 

2562

หน่วยงาน: 

  • วช.

ประเภทโครงการตามกรอบการพิจารณา: 

  • มากกว่า 5 ล้านบาท (ยกเลิก)

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง: 

8,000,000.00บาท

วันที่ CIO ลงนาม: 

พฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2019
Subscribe to RSS - วช.