สำนักงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) ที่ดำเนินการในฐานะ "สำนักงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"  มีหน้าที่การควบคุม ดูแล และบริหารจัดการการนำเสนอแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด วท. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. พิจารณาเห็นชอบให้กับโครงการต่างๆ ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซึ่งข้อมูลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวนั้น ในแต่ละปีงบประมาณที่เสนอมายังคณะกรรมการฯ มีจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุม และบริหารจัดการข้อมูลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ศท.สป. จึงได้พัฒนา "ระบบสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง วท. (CIO)"  ขึ้นมา  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูล  และเป็นช่องทางในการประสานงานกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด วท. ด้วยอีกทางหนึ่ง

หน้า

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารความเคลื่อนไหว การจัดกิจกรรม อบรม สัมมนาต่างๆ ที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง วท. เป็นผู้ผลักดันในการดำเนินงาน

หน้า

Subscribe to สำนักงานผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง วท. ตั้งค่า RSS