ทะเบียนรายชื่อฐานข้อมูลภาครัฐของ วท. ประจำปี 2560

       ในคราวการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ  ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม และมีมติให้สำรวจระดับความพร้อมฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐไทย ประจำปี 2560 และความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล เพื่อสะท้อนความเป็นจริงในการพัฒนา และสามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนและนโยบายการพัฒนาฐานข้อมูลกลางภาครัฐที่เหมาะสมต่อไป

       สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จึงได้จัดทำแบบสำรวจฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐไทยประจำปี 2560 ขึ้น ตามหนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ดศ (สรอ) 510/2560/ว.2897 เพื่อรวบรวมและรายงานผลสำรวจในภาพรวมของประเทศ

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานภาครัฐหนึ่งที่ได้รายงานผลการสำรวจดังกล่าว โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการสำรวจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ วท 0202.2/ว7129 ลว. 16 ต.ค. 60  เพื่อรวบรวมข้อมูลการสำรวจของกระทรวงให้กับ สรอ. ดำเนินการต่อไป ...