ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ปี ของ วท. (พ.ศ. 2560-2562)

แบบง่ายต่อการพิมพ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ปี ของ วท. (พ.ศ. 2560-2562)
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559  ณ  โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล

          ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559  ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ซึ่งมีประเด็นสำคัญหนึ่ง คือ  “ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการที่จะจัดทำขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน” และ “ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม 
          จากมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น  ส่งผลให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องตามทิศทางนโยบายการพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี
          สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานกลางของกระทรวงจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ปี ของ วท. (พ.ศ. 2560 – 2562)  ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนฯ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท.

วัตถุประสงค์
          เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ปีของวท. (พ.ศ. 2560 – 2562) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท.

จำนวนผู้เข้าร่วม

          จำนวน 71 คน