รักษ์น้ํา RakNam

รักษ์น้ํา เป็นระบบพยากรณ์และจําลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ําเค็ม โดยมุ่งเน้นบริหารจัดการแบบ area-based เป็นหลัก โดยระบบรักษ์น้ํามีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ 1) Monitor 2) Forecast 3) Scenario 4) Optimize ระบบรักษ์น้ําสามารถนําไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการปัญหา การรุกล้ำของน้ําเค็มในพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สอดคล้องกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • R-Monitor
  แสดงข้อมูลคุณภาพน้ํา ปริมาณน้ําท่า ปริมาณน้ําฝนและน้ําขึ้น-น้ําลง จากสถานีตรวจวัดในพื้นที่
 • R-Forecast
  คํานวณผลพยากรณ์ความเค็มครอบคลุมทั้งลําน้ําและน้ําขึ้น-น้ําลงล่วงหน้า 7 วัน โดยอัตโนมัติและมีความแม่นยําสูง
 • R-Scenario
  สนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ําเค็มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • R-Optimize
  หาแนวทางการจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ําเค็มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์

วิจัยพัฒนาโดย

ทีมวิจัยการจําลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS)

กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะ์ (DSARG)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)

อีเมล : sirod.sirisup[at]nectec.or.th

โทร. 0 2564 6900 ext. 2276

ให้บริการข้อมูลแล้วที่...

https://chaophraya.lsr.nectec.or.th

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: 

แพล็ตฟอร์ม: 

Web Application

ประเภทของระบบ: 

Big Data

สถานะ: 

ให้บริการ

URL: 

https://chaophraya.lsr.nectec.or.th

เอกสารแนบ: 

ภาพประกอบ: