TanPibut - ทันพิบัติ

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ทา งธรรมชาติแบบเรียลไทม์ อาทิ ปริมาณน้ำฝนสะสม (รายชั่วโมง รายวัน ราย 24 ชั่วโมง และ ราย 72 ชั่วโมง) ภัยหนาว และภัยร้อน เป็นต้น โดยอ้างอิงข้อมูลตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: 

แพล็ตฟอร์ม: 

Mobile Application

ประเภทของระบบ: 

Big Data

สถานะ: 

ให้บริการ

URL: 

https://watch.tanpibut.org

เอกสารแนบ: 

ภาพประกอบ: