Thai School Lunch ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนแบบอัตโนมัติ

สำรับอาหารกลางวันในแต่ละวันของแต่ละโรงเรียน โดยมีปริมาณสารอาหาร คุณภาพสำรับ ปริมาณวัตถุดิบที่ต-องจัดซื้อสำหรับจำนวนเด็ก ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ ราคาเฉลี่ยต่อหัว/ต่อวัน ราคาวัตถุดิบของแต่ละโรงเรียน สูตรอาหารเฉพาะของแต#ละโรงเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: 

แพล็ตฟอร์ม: 

Web Application

ประเภทของระบบ: 

ระบบสารสนเทศ

สถานะ: 

ให้บริการ

URL: 

https://www.thaischoollunch.in.th/

เอกสารแนบ: 

ภาพประกอบ: