ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Unicon)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: 

แพล็ตฟอร์ม: 

Web Application

ประเภทของระบบ: 

Big Data

สถานะ: 

ของบประมาณ

เอกสารแนบ: 

ภาพประกอบ: