หนังสือ BlockChain for Government Services

BlockChain
ที่มา : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) https://www.dga.or.th/th/profile/2128/