รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสาร “รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และปรับปรุงข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร