อบรมหลักสูตร สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

19 ธ.ค. 2018

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

วิทยากร : นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุล

 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://training.most.go.th