อบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ Inkscape

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

26 พ.ย. 2018 - 28 พ.ย. 2018

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ Inkscape
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.
 
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก