อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ เเละข้อมูลทะเบียบโทรศัพท์ของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

30 ต.ค. 2018

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบหนังสือเวียน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์เเละข้อมูลทะเบียบโทรศัพท์ของ สป.วท.
สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการ
 

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.
วิทยากร : เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร สป.วท.