รายชื่อฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ของ อว.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อระบบ สถานะ URL
วช. ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) อยู่ระหว่างการดำเนินการ

หน้า