รายชื่อฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ของ อว.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อระบบ สถานะ URL
สป. ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Unicon) ของบประมาณ
พว. Agri-Map Agri-Map ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ให้บริการ http://agri-map-online.moac.go.th/
พว. TanPibut - ทันพิบัติ ให้บริการ https://watch.tanpibut.org
พว. Thai School Lunch ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนแบบอัตโนมัติ ให้บริการ https://www.thaischoollunch.in.th/
พว. การแพทย์แบบจีโนมิกส์ ให้บริการ
พว. ทันระบาด ให้บริการ https://www.tanrabad.org/
พว. ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ให้บริการ https://www.tpmap.in.th/
พว. รักษ์น้ํา RakNam ให้บริการ https://chaophraya.lsr.nectec.or.th
สทอภ. Geospatial Big Data Geospatial Big Data ให้บริการ
สสน. คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ให้บริการ http://web.thaiwater.net/thaiwater30

หน้า