เอกสารเผยแพร่

แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
BlockChain หนังสือ BlockChain for Government Services
ราชกิจจานุเบกษา นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561
ทะเบียนรายชื่อฐานข้อมูลภาครัฐของ วท. ประจำปี 2560
พระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

หน้า