คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ของ อว. ด้านดิจิทัล

ประเภทคำสั่ง: คณะกรรมการ
ประเภทคำสั่ง หน่วยงานเจ้าของคำสั่ง ชื่อ หน่วยงานฝ่ายเลขานุการ ไฟล์คำสั่ง
คณะกรรมการ สป. คณะกรรมการฐานข้อมูลด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วช., สป. คำสั่ง
คณะกรรมการ สอวช. คณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการดำเนินงานแบบบูรณาการ สอวช. คำสั่ง
คณะกรรมการ วศ. คณะกรรมการกำกับการเชื่อมโยงข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วศ. คำสั่ง
คณะกรรมการ สป. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป. คำสั่ง
คณะกรรมการ สป. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เพิ่มเติม) สป. คำสั่ง
ประเภทคำสั่ง: คณะอนุกรรมการ
ประเภทคำสั่ง หน่วยงานเจ้าของคำสั่ง ชื่อ หน่วยงานฝ่ายเลขานุการ ไฟล์คำสั่ง
คณะอนุกรรมการ สกสว. คณะอนุกรรมการด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วช. คำสั่ง
คณะอนุกรรมการ สป. คณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลอุดมศึกษา สป. คำสั่ง
ประเภทคำสั่ง: คณะทำงาน
ประเภทคำสั่ง หน่วยงานเจ้าของคำสั่ง ชื่อ หน่วยงานฝ่ายเลขานุการ ไฟล์คำสั่ง
คณะทำงาน วศ. คณะทำงานกำหนดมาตรฐาน และวิธีเชื่อมโยงข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วศ., พว. คำสั่ง
คณะทำงาน สป. คณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป. คำสั่ง